Licht: het Allerbelangrijkst 

 Light: the Most Important


The first and last hour of day light are called Golden Hour.

Besides Ultra violet and infra-red light, which we can not see, there is also the part of sunlight we can see.

Because the sun has to travel roughly 320 km/  200 miles through our atmosphere at sunrise and far less at mid day, when the sun is high up in the sky (then it is about 30 km/ 18 mi), the gasses and dust particles in our atmosphere will break the light of the 7 colors of sunrays and especially blue and violet, which will be scattered off.

That makes the light more colorfull at sunrise and sunset. And why it is more yellow at sunrise and more red at sunset is because of dust and other pollution, which is less in the morning.


Het eerste en laatste uur van het daglicht heet Gouden uurtje. Behalve Ultra violet en infrarood licht, dat we niet kunnen zien, is er nog een deel van het zonlicht dat we wel zien.

Omdat zonlicht bij zonsopkomst zo'n 320 km door onze atmosfeer moet schijnen en midden op de dag, als de zon hoog staat maar 30 km, breken de gassen en stofdeeltjes in onze atmosfeer de zeven lichtstralen en helemaal blauw en violet, die zelfs gefilterd worden.

Daarom is het zonlicht bij zonsopkomst en zonsondergang veel kleurrijker. En waarom het meer geel is bij zonsopkomst en meer rood bij zonsondergang, heeft weer te maken met stof en andere vervuiling en die is minder in de ochtend.


A poor composition in nice light, will always look better than a nice composition in poor light.


Een matige compositie in mooi licht ziet er altijd beter uit dan een mooie compositie in matig licht.


Light is the most important ingredient, besides an unsharp background bokeh when photographing animals.


Licht is het allerbelangrijkste ingrediënt bij fotografie, naast een egale onscherpe achtergrond, bij dieren.

You can have the sun behind you, in front of you or from the side.

Each type will result in a different nice image.


Je kunt de zon achter je hebben, recht voor je of van de zijkant.

Elk standpunt zal ander mooi resultaat geven.

Red Deer in back light

Most important: use the first 2 hours or the last 2 hours of light of the day.

Then sunrays travel through lots of miles of atmosphere that will give the light a nice color.


Edelhert in tegenlicht

Belangrijk: gebruik de eerste 2 of de laatste 2 uur van de dag.

Dan moeten zonnestralen door vele kilometers atmosfeer stralen waardoor ze een mooie kleur krijgen.


Kingfisher

First light from the side.


IJsvogel

Eerste licht van de dag van opzij.Cloud Gap

Waiting on a cloud gap after a storm .

I make my composition and just wait for a gap in the clouds.

Waiting pays off when sunrays hit the larch trees for only 15 seconds.


Wolken gat

Wachten op een gat in de wolken na een onweersbui.

Ik maak mijn compositie en wacht op een gat in de wolken.

Het wachten wordt beloond als zonnestralen 15 seconden lang op de lariksen schijnen.
Back Light

In backlight I take this image of a beech tree with Bluebells in the Haller forest Belgium near sunrise.Tegenlicht

In tegenlicht neem ik deze foto van de beuk en de Wilde Hyacinten rond zonsopkomst in het Hallerbos België.First Light

Waiting in the freezing morning  for sunrays to hit the mountain in the Swiss Alps.


Eerste Licht

In de ochtendvrieskou wachten  op zonnestralen die de bergkam beschijnen in de Zwitserse Alpen.

Great Egrets

Two Great Egrets are having a fight at first light.

The sun is behind me.


Grote Zilverreigers

Twee Grote Zilverreigers hebben ruzie in het eerste ochtendlicht.

De zon staat achter mij.Red Deer in back light

A Red Deer is scaring off an intruder and runs in back light near sunset.


Edelhert in tegenlicht

Een Edelhert jaagt een indringer weg en rent in tegenlicht bij zonsondergang.

Great Spotted Woodpecker

What makes an image special?
Well, not just your subject.
You need more ingredients for this recipe.
You need some warm light, a nice pose and placement of your subject and when the color of your subject is also in your background, it even is more tastier.
So we take a Great Spotted Woodpecker and the black and white of the bird is also in the birch tree and we add some nice warm side light.
Bon apetit.....


Sunrise

Making your composition and waiting until first sun rays hit the mountain ridge high up in the Alps.


Zonsopkomst

Maak je compositie en dan wachten tot de eerste zonnestralen de bergkam raken hoog in de Alpen.


Sunset

Making your composition and waiting until last sun rays hit the mountain ridge high up in the Alps.


Zonsondergang

Maak je compositie en dan wachten tot de laatste zonnestralen de bergkam raken hoog in de Alpen.


Late Side light

Late winter side light hit the Kestrel against a blizzard approaching. Dark clouds together with sunlight always looks good.


Laat Zijlicht

Laat winterlicht schijnt op een Torenvalk waarbij op de achtergrond een sneeuwstorm nadert.
Donkere wolken gecombineerd met zonlicht doet het altijd goed.

Sunrise - side light

The first sun rays hit the pole and the Little Owl, the background is still dark and the result is a bird that stands out in the image.


Zonsopkomst - Zijlicht

De eerste zonnestralen raken de paal en de Steenuil, de achtergrond vangt nog geen zonlicht en is nog donker waardoor de vogel er mooi uit springt.


Last light - side light

The Red-Backed Shrike is lit by the last sun rays, giving it a warm side light.


Laatste licht - zijlicht

De Grauwe Klauwier wordt beschenen door de laatste zonnestralen, die een warm zijlicht creëren.


First light

The first sun rays hitting the ridge and reflecting in the water. Just making the best composition in the freezing cold, before sunrise and then wait.


Eerste licht

De eerste zonnestralen verlichten de bergrug en spiegelen in het water. De beste compositie maken in de vrieskou en dan wachten tot de zon op komt.

Spot Light

Through the trees in the dark forest some sun rays hit the Goshawk, while the background remains dark.

A special effect that only occurs in the forest.


Spotlicht

Een zonnestraal schijnt op de Havik tussen de bomen door in een donker bos, terwijl de achtergrond onbeschenen en donker blijft.

Een effect dat je alleen in het bos kunt krijgen


Spot Light

Through the trees in the dark forest some sun rays hit the Buzzard, while the background remains dark.

A special effect that only occurs in the forest.


Spotlicht

Een zonnestraal schijnt op de Buizerd tussen de bomen door in een donker bos, terwijl de achtergrond nauwelijks licht krijgt en donker blijft.

Een effect dat je alleen in het bos kunt krijgen


Back light

Near sunset this Red Deer male is lifting up some dust, resulting in a nice effect in the back light.

Tegenlicht

Net voor zonsondergang schopt deze Edelhert man stof omhoog. wat een mooi effect geeft in het tegenlicht.

◆    ◆    ◆