The Arctic

Het Pool gebied


How long shall we see this?


Hoe lang gaan we dit nog zien?

What happens in the artic?

Global warming causes extreme weather, higher temperatures in summer, but also hail storms.
And winters now can be too warm or too cold.
Due to this, some animal species can no longer exist in the habitat they lived before.
Glaciers high in the mountains of central Africa have decreased or are no longer there were they used to be a century ago when scientists recorded that and there is more melting ice floating in the arctic.


Wat is er aan de hand in het poolgebied?

Opwarming van de aarde veroorzaakt extreem weer, hogere temperaturen in de zomer, maar ook hagelstormen.

En winters die veel te warm of te koud zijn.  Als gevolg hiervan kunnen diersoorten niet langer meer leven in het habitat waarin zij voorkomen.

Gletsjers hoog in de bergen van Afrika zijn sterk geslonken ten opzichte van een eeuw geleden toen een team wetenschappers dat heeft vastgelegd en er drijft meer steeds smeltijs in het poolgebied.

Perito Moreno Patagonia, not just some ice...

What you see is the receding of a glacier that is 74 meters / 240 ft high above the water surface.  The total Ice depth is 170 meters / 558 ft!  Every day the glacier moves about 2 meters / 6.5 feet.
So lots of ice chunks are breaking down and when you’re lucky a very big chunk is breaking.
Well what is lucky? This is not supposed to happen so often.......
But it means that a 25 story building (!!!) is falling into the water resulting in a small tsunami!  And the sound it makes when this happens is enormous.
The blue colors you see is caused by the weight of the glacier, the more compressed ice, the more blue.  The turquoise water is caused by ‘rock flour sediment’, this comes from rocks grinding together underneath the glacier. This fine powder in the melting water scatters varying colors of sunlight.
What an impressive place to be.


Perito Moreno Patagonië, niet zomaar ijs...

Deze ijsmuur is een gletsjer die 74 meter boven het wateroppervlak uitsteekt en zich terugtrekt. De totale ijsdikte is 170 meter!
Elke dag schuift de gletsjer zo’n 2 meter naar voren.
Dus er breken stukken ijs af en als je geluk hebt breekt er een heel groot stuk af.
Nou ja geluk? Dit hoort zo vaak niet te gebeuren… 
Maar dat betekent wel dat een stuk ter grootte van een gebouw met 25 verdiepingen (!!!) in het water valt en dat veroorzaakt een kleine tsunami!  En het geluid dat dit maakt is niet te beschrijven.
De blauwe kleuren in het ijs worden veroorzaakt doordat ijs wordt samengeperst door de druk van het ijs. Hoe blauwer het ijs, hoe meer samen gedrukt. Het turquoise water krijgt zijn kleur door rots sediment dat wordt afgesleten van de rotsen onder de gletsjer.  Dit fijne poeder in het smeltwater weerkaatst verschillende kleuraspecten van het zonlicht. Wat een indrukwekkend plek.

Floating ice

Sailing between the icebergs in a small boat is even more impressive than seeing it from a distance. And in the background snow capped mountains as far as you can see, what a scene.

Drijvend ijs

Tussen het ijs door varen in een kleine boot maakt nog meer indruk. En op de achtergrond met sneeuw bedekte bergen zo ver als je kunt kijken.

‘Lets Go To The Beach, It Is Quiet!’

The Northern and the Southern Elephant Seal were hunted and almost became extinct.
Now their numbers have been recovered. A bull can reach up to 6 meters / 20 ft and weigh up to 4.000 kg / 8.800 lb. They swim about 95 km / 60 miles a day searching for food.
But now they rest on the beach....
All these animals are nice in their habitat which also looks great.

‘Lekker naar het strand, want het is rustig!’

De Zuidelijke - en de Noordelijke Zeeolifant waren bijna uitgestorven door de jacht. Hun aantallen zijn nu gelukkig weer hersteld. Een mannetje kan tot 6 meter worden en tot 4.000 kg wegen. Ze zwemmen zo’n 95 km per dag op zoek naar voedsel.

Maar nu rusten ze uit op het strand….. Ook gewoon een foto van zulke dieren in hun natuurlijke leefgebied, geeft een mooi contrast.

Climbing up a glacier with special gear and see noting but mountains and ice around you.

Beklim een gletsjer met speciale klimijzers en om je heen zie je niets anders dan bergen en ijs.

Ice caves can be very tempting, but never go in unless it is save. The glacier is moving and so will the cave...

IJsgrotten kunnen verleidelijk zijn om te betreden, maar doe dat alleen als het veilig is. Want gletsjers schuiven elke dag en dus ook zo'n grot.
Los Glaciares National Park, border Argentina / Chili

The high peaks are part of Cerro Torre and the Fitz Roy in N.P. Los Glaciares.
These peaks are not the tallest in the world, but they are very pointy and so they do belong to the most difficult to climb.Los Glaciares National Park, grens Argentinië / Chili

Deze hoge pieken maken deel uit van de Cerro Torre en de Fitz Roy in N.P. Los Glaciares. Ze zijn niet de hoogste in de wereld, maar door hun vorm behoren ze wel tot de allermoeilijkste om te beklimmen.
On the glacier

Walking between glacier ice with a guide who checks out the situation every day.
This is very important: every day the glacier moves forward, so everytime ice caves and cracks move too. One day a part of the glacier can be save and the other day it can be very dangerous.Op de gletsjer

Wandelen tussen gletsjerijs met een gids die elke dag de situatue controleert.

Heel belangrijk want elke dag schuift de gletsjer en dus ook ijsgrotten en scheuren. De ene dag kan een stuk veilig zijn en de dag er na zeer gevaarlijk.

Wrangell St. Elias Mountains Nationaal Park, Alaska.


Gletsjers die zich aan het terugtrekken zijn door te warme zomers. Dat is hier duidelijk te zien.

En dat bij één van de grootste gletsjergebieden op het vaste land in de wereld.

Wrangell St. Elias Mountains National Park, Alaska

This image is of a lower part of the mountains and real bear country.
At the top right in the mountains is a large glacier and the melting water is going down creating a small river.
From the mountains on the sides also melting water is running down (left side) and this stream is added to the other river. This process is repeated for miles.
And that is how large rivers arise.  In the fall (now) there is less melting water and the river is not very wide and cutting through the landscape like a snake. 

In spring you don’t see any banks, because there will be lots of melting water.


Wrangell St. Elias Mountains Nationaal Park, Alaska

Deze foto is van een lager deel in de bergen en echt beren gebied.
Bovenin rechts is een grote gletsjer en het smeltwater ervan vormt een kleine rivier. Van de berghellingen aan de linkerkant komt ook smeltwater naar beneden en dit komt weer uit in de andere stroom. Dit proces herhaalt zich vele kilometers en zo onstaan grote rivieren.

In de herfst (nu) is er nog niet veel smeltwater en zijn de oevers te zien en slingert de rivier meer. In het voorjaar is er veel smeltwater en staan alle oevers onder water.

Silence ..

Most of us live in a surrounding where lots of people are.
All streets and (high) ways are crowded and there is lots of noise produced by humans.
But there are places on our planet where you don’t hear people yelling, cars passing by, industrial noise and you hardly or completely don’t even hear or see a plain flying over.
This is such a place, a place where you can hear silence.  And silence only.
Well, just an insect passing by or the occasional sound of cracking ice in the distance.
Yeah it exists ... and I like it.
Tasman Glacier

I hopped over to another part of the world in the deep south.
This is the Tasman Glacier at the south island of New Zealand.
Also a beautiful place.
The dirt in front is very dangerous to walk on, the dirt is just a layer of soil on glacier ice.
In the glacier ice there are very deep cracks and caves.

◆    ◆    ◆

More images and info will follow ...