Algemene Voorwaarden

ruil- en retourbeleid


Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Richard Verroen Nature Photography die gelden voor alle producten die via deze website geboekt en gekocht kunnen worden inclusief alle fotografiereizen en producten uit de Webshop NiSi.


Retour beleid artikelen Webshop NiSi


Verkeerd geleverde artikelen, of artikelen die toch niet blijken te passen, kunnen in de originele verpakking en onbeschadigd, retour worden gezonden. Neem daarvoor eerst contact op. Nadat de goederen retour zijn ontvangen, ontvangt u uw aankoopbedrag retour. Eventuele retourzendkosten zijn wel voor rekening van de consument.


Ruilen artikelen uit de Webshop NiSi


Indien een artikel verkeerd geleverd is of dit blijkt niet naar wens te zijn, kunt u het artikel binnen 14 dagen, na vooraf eerst contact te hebben opgenomen, omruilen. Eventuele retourzendkosten zijn wel voor rekening van de consument. Een eventueel prijsverschil wordt verrekend. Contact opnemen kan dmv een email naar info@richardverroen.shop of via het Contactformulier hieronder.


Contactformulier


Indien u een artikel uit de Webshop NiSi wenst te ruilen of te retourneren, meld dit dan eerst even.


Algemene voorwaarden Richard Verroen Nature Photography en Verroen Audiotechniek.

Geldig vanaf 1 januari 2020.


Algemeen

Deze voorwaarden zijn uitgebreid en bieden je vooraf inzicht in je rechten en plichten.


Artikel 1 - Definities

Richard Verroen Nature Photography: natuurlijke persoon die de dienst en/of product aanbiedt. In dit geval: Richard Verroen Nature Photography en Verroen Audiotechniek, gevestigd te Breukelen, hierna samen te vatten en te noemen: Richard Verroen Nature Photography. e-mail: info@richardverroen.shop en verroenphotography@gmail.com, website: richardverroen.com, telefoon 0031 624592362. KVK-nummer: 30115452, BTW-nummer: NL001959223B17.

Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Richard Verroen Nature Photography.

Aanbod: een product of een dienst.

Dienst: aanbod welke door Richard Verroen Nature Photography wordt uitgevoerd en gerealiseerd. Hieronder vallen onder andere alle workshops, fotografiereizen en lezingen die via Richard Verroen Nature Photography kunnen worden besteld.

Product: Hieronder vallen alle digitale en fysieke producten die in de webshop van Richard Verroen Nature Photography kunnen worden besteld, waaronder, foto’s, kalenders, filters en toebehoren.

Prijs: bedrag van de dienst of product zoals vermeld op de website en in de overeenkomst tussen de Consument en Richard Verroen Nature Photography.


Artikel 2- Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot diensten en producten tussen Richard Verroen Nature Photography en Consument, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en nadrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van www.richardverroen.com.

Voor het geval dat, naast deze algemene voorwaarden, ook specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is.


Artikel 3 - Aanbod

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Richard Verroen Nature Photography gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en producten. Mogelijke vergissingen of mogelijke fouten in het aanbod binden Richard Verroen Nature Photography niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen, de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie en overige condities.

4. Fouten in de prijsstelling of beschrijvingen op de website zijn niet verbindend voor Richard Verroen Nature Photography. Alle informatie over een dienst of product is door Richard Verroen Nature Photography naar goed vertrouwen gegeven.


Artikel 4- Aanmelden en tot stand komen overeenkomst

Door aanmelding voor een dienst komt een overeenkomst tussen Richard Verroen Nature Photography en Consument tot stand. Na ontvangst van het overeengekomen bedrag ontvangt Consument een bevestiging van deelname. Daarna is deelname definitief.

Als een minimale groepsgrootte is vereist, wordt dit op de website bij de desbetreffende dienst vermeld.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Als de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Richard Verroen Nature Photography onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Richard Verroen Nature Photography is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Richard Verroen Nature Photography passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Voor het elektronisch betalen door de Consument zal Richard Verroen Nature Photography passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Richard Verroen Nature Photography kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Richard Verroen Nature Photography op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Richard Verroen Nature Photography zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van Richard Verroen Nature Photography waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.


Artikel 6 - Prijzen

Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de website van Richard Verroen Nature Photography stond vermeld. In de beschrijving van de Dienst is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen. Alles wat verder niet wordt vermeld is niet in de prijs inbegrepen.

Als op een Workshop btw van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende btw-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Voor meerdaagse diensten zal een aanbetaling in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt bij de dienst op de website vermeld. De aanbetaling kan niet worden terugbetaald. De deelnemer sluit voor eventuele annulering een verzekering af.

De uiterste betaaldatum van de volledige reissom van een meerdaagse dienst staat op de website vermeld, danwel in de toegezonden informatie. Bij reservering na die datum dient het volledige bedrag in één keer te worden voldaan.

Prijzen van een eendaagse dienst zonder overnachting zijn gebaseerd op de prijs per Consument. Prijzen van een meerdaagse dienst met overnachting zijn gebaseerd op de prijs per Consument, waarbij wordt uitgegaan van gebruik van een kamer met bezetting van twee personen. Op basis van de beschikbare kamers in de accommodatie kan dit een eenpersoons- of meerpersoonskamer zijn. Ingeval een meerpersoonskamer kan een toeslag van toepassing zijn indien 1 persoon gebruik maakt van de meerspersoonskamer. Mogelijk bevindt de eigen badkamer zich buiten de kamer. Dit wordt altijd wel vermeld en besproken. Het Aanbod van de accommodatie is hierbij leidend.

Een kamer kan op verzoek van de Consument zelf worden gedeeld met een mee reizende.

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden diensten en producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Richard Verroen Nature Photography producten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Richard Verroen Nature Photography geen invloed op heeft, variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.


Artikel 7 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 15 lid 1.

2. Bij vooruitbetaling kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Richard Verroen Nature Photography te melden.

4. De Consument is niet bevoegd op een aan Richard Verroen Nature Photography te betalen bedrag enig deel in verband een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op grond van een klacht over het geleverde product de betaling op te schorten.

5. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Richard Verroen Nature Photography, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Prijzen worden vermeld in euro’s en inclusief BTW.

7. Indien Consument niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Richard Verroen Nature Photography voortvloeiende kosten voor Consument. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Aan een Dienst kan alleen worden deelgenomen als de prijs van de workshop vóór aanvang van de dienst is voldaan. Contante betalingen ter plaatste van de workshop worden niet geaccepteerd, tenzij ruim voor aanvang overleg is geweest en dit goed is bevonden. Een product wordt geleverd nadat minimaal een aanbetaling is voldaan. Dit wordt per product op de website vermeld.


Artikel 8 - Geschillen en toepasselijk recht

Bij geschillen tussen Consument en Richard Verroen Nature Photography zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kunnen geschillen door de Consument worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank in Utrecht. Op de overeenkomst is altijd het Nederlands recht van toepassing.

Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de dienst.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Richard Verroen Nature Photography is tegenover de consument nimmer aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, ernstige nalatigheid of grove schuld van Richard Verroen Nature Photography.

Deelname aan een dienst is volledig op eigen risico. Richard Verroen Nature Photography is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan de Consument, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zijn ontstaan.

Als er ondanks het voorgaande op enig moment toch aansprakelijkheid zou ontstaan voor Richard Verroen Nature Photography, is die in alle gevallen beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van het door De Consument betaalde bedrag aan Richard Verroen Nature Photography.

Richard Verroen Nature Photography is niet verantwoordelijk voor door de Consument zelf ondernomen (auto)reizen, geboekte reisonderdelen zoals vluchten, bootovertochten, extra overnachtingen en eventuele vertragingen daarvan.

Richard Verroen Nature Photography houdt geen toezicht op de Consument. De Consument is zelf verantwoordelijk voor diens eigen veiligheid. De Consument neemt geen onnodige en onverantwoorde risico’s bij het fotograferen en bij andere activiteiten tijdens de dienst.

De Consument is verplicht om redelijke aanwijzingen van de begeleidend fotograaf of reisleider over veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in acht te nemen. Veiligheidsaanduidingen en instructies aan Consument dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Richard Verroen Nature Photography accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door aanpassing, verplaatsing in tijd, annulering, vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmacht, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen, pandemieën of ziekte. De Consument is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Indien goederen aan de consument door Richard Verroen Nature Photography ter beschikking zijn gesteld voor demonstratiedoeleinden, is de consument verantwoordlijk voor deugdelijk gebruik en zal eventueel ontstane schade door het gebruik van deze goederen, aan Richard Verroen Nature Photography vergoed moeten worden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 10 - Nalatigheid

De Consument moet iedere waargenomen nalatigheid bij de uitvoering van de Overeenkomst direct melden aan Richard Verroen Nature Photography, zodat Richard Verroen Nature Photography de kans heeft met oplossingen te komen. Na afloop van de dienst kunnen claims tot 28 dagen na afloop van de workshop in behandeling worden genomen.


Artikel 11 - Deelname door de Consument

Deelname aan een dienst geschiedt op eigen risico van de Consument. De Consument is verplicht zich goed voor te bereiden op de dienst en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel, eventueel eten en drinken, dat geschikt is voor de betreffende bestemming.

Gezondheid

De Consument is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vaccinaties, eventuele medicijnen, visa- aanvragen en reisdocumenten.

De Consument dient in goede gezondheid te zijn en kan op reguliere wijze deelnemen aan de dienst. Per dienst wordt op de website aangegeven welke fysieke inspanning de Consument kan verwachten.

Dieetwensen kunnen tot twee weken voor aanvang van de dienst per e-mail worden doorgegeven aan Richard Verroen Nature Photography. Richard Verroen Nature Photography zal de accommodatie verzoeken hier rekening mee te houden. Een garantie kan niet worden gegeven.


Artikel 12 -Overmacht

Richard Verroen Nature Photography is niet verantwoordelijk voor situaties, voorvallen of omstandigheden die buiten de invloedsfeer vallen, zoals stakingen, oorlogen, terrorisme, orkanen, ziektes, pandemieën, negatief reisadvies, overheidsingrijpen, enzovoort. Indien nodig en mogelijk zal Richard Verroen Nature Photography de dienst aanpassen, verplaatsen in tijd of annuleren. Bij een uit overmacht voortvloeiende wijziging en/of annulering draagt iedere Consument zijn/haar eigen schade.


Artikel 13 - Verzekering

Consument is verplicht om voldoende verzekerd te zijn, met voldoende dekking voor medische kosten, repatriëringskosten en vertragingen- en annuleringen, deelname aan de dienst en van vluchten of ander vervoer.

Consument sluit naar eigen inzicht een annuleringsverzekering af. Richard Verroen Nature Photography adviseert een annuleringsverzekering, ook voor eendaagse Diensten zoals workshops zonder overnachting.

De deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten bij een meerdaagse dienst zoals een fotografiereis.

Apparatuur verzekering

Richard Verroen Nature Photography adviseert de Consument een verzekering voor de eigen te gebruiken apparatuur af te sluiten. Richard Verroen Nature Photography is niet aansprakelijk voor enige schade aan de apparatuur en accessoires van de Consument.

Bij sommige Diensten kan de Consument apparatuur en/of accessoires lenen om te testen of om beter op het thema van de dienst aan te sluiten. Als enigerlei schade ontstaat, veroorzaakt door niet regulier gebruik door de Consument, zal het bedrag van reparatie of vervanging aan de Consument in rekening worden gebracht. Eventuele bijkomende kosten zijn ook voor rekening van de Consument.


Artikel 14 - Annuleren of retourneren door Consument

Annuleren kan altijd, maar er gelden wel voorwaarden.

Artikel - Annuleren van een dienst

De Consument kan deelname aan een dienst annuleren. Hiervoor is geen opgaaf van reden nodig. Een annulering door de Consument moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Richard Verroen Nature Photography. Het email-adres is verroenphotography@gmail.com, het postadres: Joh. Poststraat 91, 3621KH Breukelen. De datum van ontvangst bepaalt welk deel van de voorwaarden van toepassing is, met voorwaarden dat ontvangst na 17:00 uur of buiten werkdagen om, de volgende werkdag wordt gezien als datum van ontvangst. Er zijn geen uitzonderingen.

Annulering door de Consument

Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:

Dienst zonder aanbetaling (bijvoorbeeld een workshop)

• De Consument kan tot 4 weken voor aanvang van de dienst kosteloos annuleren. Als de

Consument kan kiezen voor terugbetaling van het eerder betaalde bedrag of voor doorschuiving naar een andere dienst, geldt het navolgende. Als de nieuwe dienst goedkoper is, vindt een verrekening plaats. Als de nieuwe dienst duurder is, betaalt de Consument het verschil bij.

• Bij annulering tot en met 4 weken voor aanvang van de dienst wordt 50% van het workshopbedrag vergoed. Doorschuiven is dan niet meer mogelijk.

• Bij latere annulering is de Consument het gehele bedrag van de dienst verschuldigd. Deelname aan een andere dienst is niet mogelijk.

• De Consument kan op het moment van annulering zelf een vervanger aanwijzen en deelname overdragen. Richard Verroen Nature Photography ontvangt de naam en e-mailadres van deze nieuwe Consument voor aanvang van de te leveren dienst. De Consument kan de vervanger tot 24 uur voor aanvang van de dienst aanwijzen.

Privéworkshop of maatwerk

De Consument heeft de mogelijkheid om de datum te wijzigen. Eventuele kosten worden aan de Consument in rekening gebracht. Ook is annulering zonder wijzigen van de datum mogelijk, in dat geval wordt 50% van het door de Consument betaalde bedrag vergoed.

Indien de dienst al is gestart vindt geen restitutie plaats.


Dienst met aanbetaling en minimaal 1 overnachting (bijvoorbeeld een fotografiereis) Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:

• De Consument kan tot 57 dagen voor aanvang van de dienst kosteloos annuleren (met

uitzondering van de aanbetaling). Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek wordt 35% van de reissom in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 55 dagen tot en met 41 dagen voor vertrek: 50% van de reissom en vanaf 40 dagen voor vertrek wordt 100% van de reissom in rekening gebracht.

• Aanbetalingen voor een meerdaagse dienst zijn niet terug te vorderen en dienen te worden

vrijgegeven aan Richard Verroen Nature Photography. Als de al gemaakte kosten door Richard Verroen Nature Photography hoger zijn dan de aanbetaling, heeft Richard Verroen Nature Photography het recht deze kosten van de Consument te vorderen.

• Bij annulering vanaf 40 dagen voor aanvang dient 100% van het totale overeengekomen bedrag te worden betaald, met inachtneming van de reeds gedane aanbetaling.

De Consument kan in alle gevallen zelf, tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de dienst, een vervanger voordragen.

Als het omboeken of annuleren leidt tot extra kosten voor Richard Verroen Nature Photography, worden deze in rekening gebracht bij de oorspronkelijke Consument. De oorspronkelijke Consument is met de nieuwe Consument hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de gehele reissom en de eventuele extra kosten.

De Consument dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen. Zorg ervoor dat je goed bent verzekerd.


Terugbetaling reissom:

Indien een terugbetaling of deel van een terugbetaling van toepassing is, conform de voorwaarden, worden deze uiterlijk binnen 24 dagen terugbetaald. Niet vergoed worden bij fotoreizen o.a.: kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf van materiaal, verzekeringen en niet bij de reis inbegrepen extra overnachtingen/accommodatie etc.

Richard Verroen Nature Photography heeft het recht om de overeenkomst met een reiziger op te zeggen als deze onjuiste - of onvolledige informatie over lichamelijke- of geestelijke gesteldheid heeft vertrekt, of andere voor de reis belangrijke informatie heeft verzwegen.


Producten


Artikel 15 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Richard Verroen Nature Photography bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product én de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument het product wenst te behouden. Als de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Consument het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking in overleg met Richard Verroen Nature Photography retourneren, conform de door Richard Verroen Nature Photography verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 16 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de Consument.

2. Als de Consument een bedrag voor een product heeft betaald, zal Richard Verroen Nature Photography dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terug betalen.Artikel 17 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Richard Verroen Nature Photography kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Richard Verroen Nature Photography dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Richard Verroen Nature Photography tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

d. die beschadigd, vernield of anderszins onverkoopbaar zijn gemaakt.


Artikel 18 - Overige afspraken met betrekking tot diensten

Regenachtig weer of harde wind zijn geen reden om een dienst of reisaanbod te verplaatsen of annuleren. Vanaf code geel, afgegeven door het KNMI, zal Richard Verroen Nature Photography beoordelen of de dienst wordt aangepast, verplaatst of geannuleerd. In de praktijk kan dat betekenen dat bijvoorbeeld een workshop naar een andere locatie of datum wordt verplaatst.

Richard Verroen Nature Photography is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door Consument ter voorbereiding op de dienst, zoals zichzelf kunnen legitimeren, visa aanvragen, kopen of huren van kleding, apparatuur en toebehoren, vliegtickets, (auto)huur, overnachtingen, etc.


Artikel 19 – Aanpassing, verplaatsing en annulering door Richard Verroen Nature Photography.

Richard Verroen Nature Photography behoudt zich het recht voor, bijvoorbeeld bij overmacht, om een dienst te verplaatsen naar een andere datum of aan te passen zodat de dienst op het oorspronkelijke tijdstip kan worden uitgevoerd. De Consument wordt hiervan direct per e-mail of What’sApp op de hoogte gesteld. Richard Verroen Nature Photography zal een alternatief voorleggen.

In het geval van overmacht of ziekte van Richard Verroen Nature Photography of andere onvoorziene omstandigheid kan de dienst door een andere fotograaf worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is zal Richard Verroen Nature Photography de dienst aanpassen, verplaatsen in tijd of annuleren.

Consument heeft het bij volledige annulering door Richard Verroen Nature Photography het recht de deelname kosteloos te annuleren en het volledige bedrag terug te vorderen. Dit geldt ook voor gedane aanbetalingen. Betalingen bestemd voor het garantiefonds zijn hiervan uitgesloten.


Artikel 20- Flexibiliteit

De geringe groepsgrootte biedt flexibiliteit. Lokale omstandigheden zoals het weer of technische omstandigheden kunnen tot aanpassingen in het programma van de dienst leiden. De Consument wordt gevraagd daar gepast mee om te gaan.

Beschrijvingen van de inhoud van de dienst op de website zijn een indicatie.


Artikel 21 - Conformiteit en garantie

1. Richard Verroen Nature Photography staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Richard Verroen Nature Photography er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Richard Verroen Nature Photography verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Richard Verroen Nature Photography kan doen gelden.


Artikel 22 - Levering en uitvoering

1. Richard Verroen Nature Photography zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Richard Verroen Nature Photography kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Richard Verroen Nature Photography geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele redelijke schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Richard Verroen Nature Photography het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug betalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Richard Verroen Nature Photography zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Richard Verroen Nature Photography.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Richard Verroen Nature Photography tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Richard Verroen Nature Photography bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 23 - Beoordeling foto’s

Als onderdeel van een Dienst, zal Richard Verroen Nature Photography op verzoek van de Consument feedback op foto’s geven. Richard Verroen Nature Photography informeert de Consument vooraf schriftelijk over het aan te leveren aantal foto’s, afmetingen, kwaliteit en overige informatie van de te beoordelen foto’s. De Consument is verantwoordelijk voor correcte aanlevering in één keer. Als foto’s met minder informatie of in mindere kwaliteit worden ontvangen, kan dit invloed hebben op de omvang en diepgang van de feedback door Richard Verroen Nature Photography.

Feedback op de foto’s betreft een persoonlijke interpretatie en mening van Richard Verroen Nature Photography. Over de feedback kan niet worden gecorrespondeerd.

De Consument kan tot 30 kalenderdagen na afloop van de workshop foto’s voor feedback toesturen. Na deze 30 kalenderdagen worden foto’s niet meer in behandeling genomen.

30 Dagen nadat Richard Verroen Nature Photography de feedback aan de Consument heeft verzonden, worden de foto’s en feedback door Richard Verroen Nature Photography verwijderd. Nieuwe beoordeling is dan niet meer mogelijk.


Alle foto’s en teksten in de digitale producten zijn eigendom van Richard Verroen Nature Photography. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, gebruikt voor presentaties, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline.

Richard Verroen Nature Photography accepteert geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voortkomend uit de toepassing en/of gebruik van een digitaal product.


Artikel 24 - Klachtenregeling

1. Richard Verroen Nature Photography beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Richard Verroen Nature Photography, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Richard Verroen Nature Photography ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Richard Verroen Nature Photography binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 25 - E-mail en nieuwsbrieven

De Consument ontvangt alleen e-mail en of nieuwsbrieven door eigen aanmelding of door afname van een dienst of product. De e-mails en nieuwsbrieven bevatten een mix van informatie en tips over fotografie en een volgens Richard Verroen Nature Photography passend aanbod voor een dienst of product.


Artikel 26 - Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op al bestaande overeenkomsten van kracht. Onder een bestaande overeenkomst wordt verstaan een aanmelding voor een dienst van Richard Verroen Nature Photography waarvoor al een betaling van de Consument door Richard Verroen Nature Photography is ontvangen of een product dat door de Consument bij Richard Verroen Nature Photography is besteld en waarvoor een aanbetaling of volledig betaling is ontvangen.